26 เมษายน 2566

รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

25 เมษายน 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานคัดเลือก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุมจันทร์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


 

24 เมษายน 2566

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


 วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “โปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริต (Trust & Zero Corruption)” ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

21 เมษายน 2566

ประชุมคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

20 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 ฉบับ

 


การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 


ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(รายละเอียดเพิ่มเติม)


19 เมษายน 2566

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


12 เมษายน 2566

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกหน่วยและบุคลากรทราบ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2566 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสามารถสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.