18 กันยายน 2566

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นในสมัครได้ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2566


 

10 สิงหาคม 2566

สป.ศธ. ส่งหนังสือบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ 005/2566 ลว 20 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหลักสูตรต่างๆ


 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ฉบับ 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 ฉบับ


 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ฉบับ