29 มีนาคม 2566

ศึกษาดูงานการทำข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ตัวแทนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้ให้ความรู้เรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดทำเว็บไชต์ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ 27 มีนาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

23 มีนาคม 2566

ก.ค.ศ. Forum เรื่องการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2)


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสุดา กลับสติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมรับฟังเรื่องการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2) ผ่านการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) โดยมีนางอัญสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมดังกล่าว 

20 มีนาคม 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสุดา กลับสติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประชุมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

08 มีนาคม 2566

การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมิน ITA


วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายนางสุดา กลับสติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายธีรพล เสนาทิพย์ นิติกร เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในรัฐบาลยุคดิจิทัลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2566 พิธีเปิดโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ดำรงธรรม ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

02 มีนาคม 2566

พิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"


วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดพิธีดังกล่าว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม